از نگاه تا لبخند امیرمحمد

زندگی جدید و وقایع اخیر

زندگی ما با اومدن نیکا کوچولوی جدید شد و هر کدوممون رو به نوبه خودمون و به اقتضای شرایط خوشحال، محدود و متعهد و مسئولیت پذیر کرد. نیکا 19 مرداد96 به دنیا اومد شش ماه اول که خوه بودم باب میل همه بود امیر لذت مادر تمام وقت رو به حسرت مادر پاره وقت می سنجید و بابایی لذت بوی غذای گرم و تازه رو می چشید و نیکا هم که قابل گفتن نیست. بعد از شش ماه دوباره کار شروع شد و نیکا و امیر بی تاب رفتن مامان و دیر برگشتنش شدن وشکم بابا دوباره عزادار غذاهای نه چندان تازه شد و البته در این وسط من می فهمم فرفره چه بدبختیه همه کارا با بدو بدو و عجله انجام میشه و البته آمپر استرس هی بالاتر میره تو این مدت فشار خون بالا که سوغات نیکا بود برام دمار از روزگار م...
8 مهر 1397
1